Zgłaszanie streszczeń — regulamin

Aktualizacja: w związku ze zmianą formy kongresu na wydarzenie hybrydowe, Komitet Naukowy i Organizacyjny podjęły decyzję o rezygnacji z przyjmowania prac oryginalnych.

 

Zasady zgłaszania streszczeń

 

1.       Informacje ogólne

Uczestnicy XXIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów elektronicznych lub ustnych prezentacji.

Streszczenia będą przyjmowane do 31 maja 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej Zjazdu, zgodnie z instrukcjami widocznymi poniżej:

 • streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie Zjazdu;
 • aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu jako uczestnik wydarzenia (button Rejestracja), a następnie dodać swoją pracę;
 • streszczenia będą przyjmowane wyłącznie w języku polskim;
 • streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach, kongresach i konferencjach krajowych;
 • streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym;
 • dopuszcza się także zgłaszanie streszczeń w formie opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski;
 • prace zgłoszone po 31 maja 2021 roku, nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem nie będą akceptowane.

Wszystkie prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną.

2.       Terminy

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 31 maja 2021 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez niezależnych recenzentów do 30 czerwca 2021 roku.
 • Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 30 lipca 2021 roku.

3.       Kategorie tematyczne

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • prace oryginalne,
 • prace przeglądowe,
 • opisy przypadków,
 • metaanalizy i inne opisy wtórne.

4.       Układ i zawartość streszczenia

Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).
 2. Pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów.
 3. Nazwę instytucji oraz miejscowość.
 4. Treść streszczenia (krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski) nie powinna zawierać więcej niż 4000 znaków ze spacjami oraz tabelami.

Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

5.       Jak zgłosić streszczenie?

Aby zgłosić streszczenie należy najpierw zarejestrować się jako uczestnik Zjazdu za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia (button „Rejestracja”, a następnie zakładka Streszczenia/Prace) lub klikając w poniższy link:

Rejestracja

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Streszczenia niespełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone.

Copyrights © 2024 Via Medica